1.
Wenyan He, Xiaobo Wang, Yanli Ni, Zongcheng Li, Wei Liu, Zhilin Chang, Haowen Li, Zhenyu Ju, Zhuan Li. Wip1 regulates hematopoietic stem cell development in the mouse embryo. haematol [Internet]. 2020Feb.27 [cited 2022Dec.6];106(2):580-4. Available from: https://haematologica.org/article/view/9671