1.
Shingo Nakahata, Chilmi Syahrul, Ayako Nakatake, Kuniyo Sakamoto, Maki Yoshihama, Ichiro Nishikata, Yoshinori Ukai, Tadashi Matsuura, Takuro Kameda, Kotaro Shide, Yoko Kubuki, Tomonori Hidaka, Akira Kitanaka, Akihiko Ito, Shigeki Takemoto, Nobuaki Nakano, Masumichi Saito, Masako Iwanaga, Yasuko Sagara, Kosuke Mochida, Masahiro Amano, Kouichi Maeda, Eisaburo Sueoka, Akihiko Okayama, Atae Utsunomiya, Kazuya Shimoda, Toshiki Watanabe, Kazuhiro Morishita. Clinical significance of soluble CADM1 as a novel marker for adult T-cell leukemia/lymphoma. haematol [Internet]. 2020Feb.13 [cited 2023Dec.1];106(2):532-4. Available from: https://haematologica.org/article/view/9649