1.
Yangfan Zhou, Mengjiao Hu, Xiaoyan Chen, Shuai Wang, Jingke Li, Lina Sa, Li Li, Jiaqi Huang, Hongqiang Cheng, Hu Hu. Migfilin supports hemostasis and thrombosis through regulating platelet αIIbβ3 outside-in signaling. haematol [Internet]. 2019Dec.26 [cited 2024Feb.25];105(11):2608-1. Available from: https://haematologica.org/article/view/9589