1.
Shaoxin Yang, Wei Lu, Chong Zhao, Yuanmei Zhai, Yanyu Wei, Jiali Liu, Yehua Yu, Zhiqiang Li, Jun Shi. Leukemia cells remodel marrow adipocytes via TRPV4-dependent lipolysis. haematol [Internet]. 2019Dec.19 [cited 2024Mar.3];105(11):2572-83. Available from: https://haematologica.org/article/view/9577