1.
Luxiang Wang, Shuo Gao, Haihong Wang, Chang Xue, Xiaohui Liu, Hao Yuan, Zixuan Wang, Saijuan Chen, Zhu Chen, Hugues de Thé, Yiyue Zhang, Wenqing Zhang, Jun Zhu, Jun Zhou. Interferon regulatory factor 2 binding protein 2b regulates neutrophil versus macrophage fate during zebrafish definitive myelopoiesis. haematol [Internet]. 2020Feb.1 [cited 2020Oct.28];105(2):325-37. Available from: https://haematologica.org/article/view/9517