1.
Chenying Li, Lei Dong, Rui Su, Ying Bi, Ying Qing, Xiaolan Deng, Yile Zhou, Chao Hu, Mengxia Yu, Hao Huang, Xi Jiang, Xia Li, Xiao He, Dongling Zou, Chao Shen, Li Han, Miao Sun, Jennifer Skibbe, Kyle Ferchen, Xi Qin, Hengyou Weng, Huilin Huang, Chunxiao Song, Jianjun Chen, Jie Jin. Homoharringtonine exhibits potent anti-tumor effect and modulates DNA epigenome in acute myeloid leukemia by targeting SP1/TET1/5hmC. haematol [Internet]. 2020Jan.1 [cited 2024Apr.13];105(1):148-60. Available from: https://haematologica.org/article/view/9484