1.
Feng-Ming Tien, Hsin-An Hou, Jih-Luh Tang, Yuan-Yeh Kuo, Chien-Yuan Chen, Cheng-Hong Tsai, Ming Yao, Chien-Ting Lin, Chi-Cheng Li, Shang-Yi Huang, Bor-Sheng Ko, Szu-Chun Hsu, Shang-Ju Wu, Jia-Hau Liu, Sheng Chieh Chou, Woei Tsay, Mei-Hsuan Tseng, Ming-Chih Liu, Chia-Wen Liu, Liang-In Lin, Wen-Chien Chou, Hwei-Fang Tien. Concomitant WT1 mutations predict poor prognosis in acute myeloid leukemia patients with double mutant CEBPA. haematol [Internet]. 2018Nov.1 [cited 2022Sep.26];103(11):e510-e513. Available from: https://haematologica.org/article/view/8675