1.
Junwei Lian, Jiakui Chen, Kun Wang, Lingfeng Zhao, Ping Meng, Liting Yang, Jiayi Wei, Ning Ma, Jin Xu, Wenqing Zhang, Yiyue Zhang. Alas1 is essential for neutrophil maturation in zebrafish. haematol [Internet]. 2018Nov.1 [cited 2021Dec.8];103(11):1785-9. Available from: https://haematologica.org/article/view/8656