1.
Yiping Zhu, Dandan Yin, Yali Su, Xuyang Xia, Takaya Moriyama, Rina Nishii, Fei Liao, Shouyue Zhang, Xia Guo, Qianqian Hou, Yuan Ai, Xueyan Zhou, Shuwen Sun, Duyu Zhang, Yan Zhang, Chao Lin, Yiqi Deng, Xiaoxi Lu, Yuelan Wang, Zhigui Ma, Heyao Wang, Bo Liu, Li Yang, Wei Zhang, Jun J. Yang, Yang Shu, Ju Gao, Heng Xu. Combination of common and novel rare NUDT15 variants improves predictive sensitivity of thiopurine-induced leukopenia in children with acute lymphoblastic leukemia. haematol [Internet]. 2018Jul.1 [cited 2020Oct.31];103(7):e293-e295. Available from: https://haematologica.org/article/view/8533