1.
Yasuhito Suehara, Mamiko Sakata-Yanagimoto, Keiichiro Hattori, Toru Nanmoku, Takayoshi Itoh, Daisuke Kaji, Go Yamamoto, Yoshiaki Abe, Kentaro Narita, Masami Takeuchi, Kosei Matsue, Taiki Sato, Masayuki Noguchi, Naoko Baba, Tatsuhiro Sakamoto, Manabu Kusakabe, Naoki Kurita, Takayasu Kato, Yasuhisa Yokoyama, Hidekazu Nishikii, Naoshi Obara, Yuichi Hasegawa, Shigeru Chiba. Liquid biopsy for the identification of intravascular large B-cell lymphoma. haematol [Internet]. 2018Jun.3 [cited 2024May28];103(6):e241-e244. Available from: https://haematologica.org/article/view/8499