1.
Wei Lu, Wei Weng, Qi Zhu, Yuanmei Zhai, Yun Wan, Haiyan Liu, Shaoxin Yang, Yehua Yu, Yanyu Wei, Jun Shi. Small bone marrow adipocytes predict poor prognosis in acute myeloid leukemia. haematol [Internet]. 2018Jan.1 [cited 2022Jul.6];103(1):e21-e24. Available from: https://haematologica.org/article/view/8332