1.
Chen Wang, Ying-Lei Zhou, Hao Cai, Xin-Qi Cheng, Wei Zhang, Wen-Ying Kang, Xu-Zhen Qin, Ming-Hui Duan, Hui-Juan Han, Xin-Xin Cao, Dao-Bin Zhou, Jian Li. Markedly elevated serum total N-terminal propeptide of type I collagen is a novel marker for the diagnosis and follow up of patients with POEMS syndrome. haematol [Internet]. 2014Jun.1 [cited 2024Feb.29];99(6):e78-e80. Available from: https://haematologica.org/article/view/7065