1.
Haikun Wang, Song Cnhen, Yongmei Chen, Huizhen Wang, Hui Wu, Hongmei Tang, Weipeng Xiong, Jing Ma, Yehua Ge, Qingxian Lu, Daishu Han. The role of Tyro 3 subfamily receptors in the regulation of hemostasis and megakaryocytopoiesis. haematol [Internet]. 2007May1 [cited 2021Dec.9];92(5):643-50. Available from: https://haematologica.org/article/view/4436