Xing Fan, Chuanfeng Wu, Lauren L. Truitt, Diego A. Espinoza, Stephanie Sellers, Aylin Bonifacino, Yifan Zhou, Stefan F. Cordes, Allen Krouse, Mark Metzger, Robert E. Donahue, Rong Lu and Cynthia E. Dunbar (2020) “Clonal tracking of erythropoiesis in rhesus macaques”, Haematologica. Pavia, Italy, 105(7), pp. 1813-1824. doi: 10.3324/haematol.2019.231811.