Qing Zhang, Ang Wei, Hong-Hao Ma, Li Zhang, Hong-Yun Lian, Dong Wang, Yun-Ze Zhao, Lei Cui, Wei-Jing Li, Ying Yang, Tian-You Wang, Zhi-Gang Li and Rui Zhang (2020) “A pilot study of ruxolitinib as a front-line therapy for 12 children with secondary hemophagocytic lymphohistiocytosis”, Haematologica. Pavia, Italy, 106(7), pp. 1892-1901. doi: 10.3324/haematol.2020.253781.