Aoli Wang, Chen Hu, Cheng Chen, Xiaofei Liang, Beilei Wang, Fengming Zou, Kailin Yu, Feng Li, Qingwang Liu, Ziping Qi, Junjie Wang, Wenliang Wang, Li Wang, Ellen L. Weisberg, Wenchao Wang, Lili Li, Jian Ge, Ruixiang Xia, Jing Liu and Qingsong Liu (2020) “Selectively targeting FLT3-ITD mutants over FLT3-wt by a novel inhibitor for acute myeloid leukemia”, Haematologica. Pavia, Italy, 106(2), pp. 605-609. doi: 10.3324/haematol.2019.244186.