Michiko Ichii, Kenji Oritani, Jun Toda, Hideaki Saito, Henyun Shi, Hirohiko Shibayama, Daisuke Motooka, Yuichi Kitai, Ryuta Muromoto, Jun-ichi Kashiwakura, Kodai Saitoh, Daisuke Okuzaki, Tadashi Matsuda and Yuzuru Kanakura (2020) “Signal-transducing adaptor protein-2 delays recovery of B lineage lymphocytes during hematopoietic stress”, Haematologica. Pavia, Italy, 106(2), pp. 424-436. doi: 10.3324/haematol.2019.225573.