Yangfan Zhou, Mengjiao Hu, Xiaoyan Chen, Shuai Wang, Jingke Li, Lina Sa, Li Li, Jiaqi Huang, Hongqiang Cheng and Hu Hu (2019) “Migfilin supports hemostasis and thrombosis through regulating platelet αIIbβ3 outside-in signaling.”, Haematologica. Pavia, Italy, 105(11), pp. 2608-2618. doi: 10.3324/haematol.2019.232488.