Shaoxin Yang, Wei Lu, Chong Zhao, Yuanmei Zhai, Yanyu Wei, Jiali Liu, Yehua Yu, Zhiqiang Li and Jun Shi (2019) “Leukemia cells remodel marrow adipocytes via TRPV4-dependent lipolysis”, Haematologica. Pavia, Italy, 105(11), pp. 2572-2583. doi: 10.3324/haematol.2019.225763.