Chunyan Gu, Haibo Cheng, Hongbao Yang, Yong Bian, Yaohui Wang, Yifen Zhang, Michael Pisano, Gang Hu and Ye Yang (2018) “MK2 is a therapeutic target for high-risk multiple myeloma”, Haematologica. Pavia, Italy, 106(6), pp. 1774-1777. doi: 10.3324/haematol.2017.182121.