Jin-Hua Liang, Li Wang, Hua-Yuan Zhu, Jun Qian, Hui Liao, Jia-Zhu Wu, Yi Xia, Wei Wu, Lei Cao, Lei Fan, Jian-Yong Li and Wei Xu (2020) “Dose-adjusted EPOCH regimen as first-line treatment for non-Hodgkin lymphoma-associated hemophagocytic lymphohistiocytosis: a single-arm, open-label, phase II trial”, Haematologica. Pavia, Italy, 105(1), pp. e29-e32. doi: 10.3324/haematol.2019.220301.