Dawei Wang, Guowei Zhang, Junjie Gu, Xiaohu Shao, Yuting Dai, Jianfeng Li, Xiaohong Pan, Shuxian Yao, Aining Xu, Ying Jin, Jinyan Huang, Qizhen Shi, Jiang Zhu, Xiaodong Xi, Zhu Chen and Saijuan Chen (2020) “In vivo generated hematopoietic stem cells from genome edited induced pluripotent stem cells are functional in platelet-targeted gene therapy of murine hemophilia A”, Haematologica. Pavia, Italy, 105(4), pp. e175-e179. doi: 10.3324/haematol.2019.219089.