Cuiping Zhang, Yvonne N Fondufe-Mittendorf, Chi Wang, Jin Chen, Qiang Cheng, Daohong Zhou, Yi Zheng, Hartmut Geiger and Ying Liang (2020) “Latexin regulation by HMGB2 is required for hematopoietic stem cell maintenance”, Haematologica. Pavia, Italy, 105(3), pp. 573-584. doi: 10.3324/haematol.2018.207092.