Jing Liu, Wei Liu, Yin Liu, Yang Miao, Yifan Guo, Haoyang Song, Fudi Wang, Hongyu Zhou, Tomas Ganz, Bing Yan and Sijin Liu (2019) “New thiazolidinones reduce iron overload in mouse models of hereditary hemochromatosis and β-thalassemia”, Haematologica. Pavia, Italy, 104(9), pp. 1768-1781. doi: 10.3324/haematol.2018.209874.