Junwei Lian, Jiakui Chen, Kun Wang, Lingfeng Zhao, Ping Meng, Liting Yang, Jiayi Wei, Ning Ma, Jin Xu, Wenqing Zhang and Yiyue Zhang (2018) “Alas1 is essential for neutrophil maturation in zebrafish”, Haematologica. Pavia, Italy, 103(11), pp. 1785-1795. doi: 10.3324/haematol.2018.194316.