Kaito Harada, Noriko Doki, Jun Aoki, Jinichi Mori, Shinichiro Machida, Masayoshi Masuko, Naoyuki Uchida, Yuho Najima, Takahiro Fukuda, Heiwa Kanamori, Hiroyasu Ogawa, Shuichi Ota, Kazuei Ogawa, Satoshi Takahashi, Masanobu Kasai, Akio Maeda, Koji Nagafuji, Toshiro Kawakita, Tatsuo Ichinohe and Yoshiko Atsuta (2018) “Outcomes after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in patients with acute myeloid leukemia harboring t(7;11)(p15;p15)”, Haematologica. Pavia, Italy, 103(2), pp. e69-e72. doi: 10.3324/haematol.2017.179804.