Weihuan Wang, Shuiliang Yu, Jay Myers, Yiwei Wang, William W. Xin, Marwah Albakri, Alison W. Xin, Ming Li, Alex Y. Huang, Wei Xin, Christian W. Siebel, Hillard M. Lazarus and Lan Zhou (2017) “Notch2 blockade enhances hematopoietic stem cell mobilization and homing”, Haematologica. Pavia, Italy, 102(10), pp. 1785-1795. doi: 10.3324/haematol.2017.168674.