Xinan Wang, Hideki Muramatsu, Yusuke Okuno, Hirotoshi Sakaguchi, Kenichi Yoshida, Nozomu Kawashima, Yinyan Xu, Yuichi Shiraishi, Kenichi Chiba, Hiroko Tanaka, Shoji Saito, Yozo Nakazawa, Taro Masunari, Tadashi Hirose, Shaimaa Elmahdi, Atsushi Narita, Sayoko Doisaki, Olfat Ismael, Hideki Makishima, Asahito Hama, Satoru Miyano, Yoshiyuki Takahashi, Seishi Ogawa and Seiji Kojima (2015) “GATA2 and secondary mutations in familial myelodysplastic syndromes and pediatric myeloid malignancies”, Haematologica. Pavia, Italy, 100(10), pp. e398-e401. doi: 10.3324/haematol.2015.127092.