Nao Yoshida, Hiroshi Yagasaki, Asahito Hama, Yoshiyuki Takahashi, Yoshiyuki Kosaka, Ryoji Kobayashi, Hiromasa Yabe, Takashi Kaneko, Masahiro Tsuchida, Akira Ohara, Tatsutoshi Nakahata and Seiji Kojima (2011) “Predicting response to immunosuppressive therapy in childhood aplastic anemia”, Haematologica. Pavia, Italy, 96(5), pp. 771-774. doi: 10.3324/haematol.2010.032805.