Juan Du, Jun Huo, Jun Shi, Zhengang Yuan, Chunyang Zhang, Weijun Fu, Hua Jiang, Qing Yi and Jian Hou (2011) “Polymorphisms of nuclear factor-κB family genes are associated with development of multiple myeloma and treatment outcome in patients receiving bortezomib-based regimens”, Haematologica. Pavia, Italy, 96(5), pp. 729-737. doi: 10.3324/haematol.2010.030577.