Haikun Wang, Song Cnhen, Yongmei Chen, Huizhen Wang, Hui Wu, Hongmei Tang, Weipeng Xiong, Jing Ma, Yehua Ge, Qingxian Lu and Daishu Han (2007) “The role of Tyro 3 subfamily receptors in the regulation of hemostasis and megakaryocytopoiesis”, Haematologica. Pavia, Italy, 92(5), pp. 643-650. doi: 10.3324/haematol.10939.