1.
Xing Fan, Chuanfeng Wu, Lauren L. Truitt, Diego A. Espinoza, Stephanie Sellers, Aylin Bonifacino, Yifan Zhou, Stefan F. Cordes, Allen Krouse, Mark Metzger, Robert E. Donahue, Rong Lu, Cynthia E. Dunbar. Clonal tracking of erythropoiesis in rhesus macaques. Haematologica 2020;105(7):1813-1824; https://doi.org/10.3324/haematol.2019.231811.