1.
Wenyan He, Xiaobo Wang, Yanli Ni, Zongcheng Li, Wei Liu, Zhilin Chang, Haowen Li, Zhenyu Ju, Zhuan Li. Wip1 regulates hematopoietic stem cell development in the mouse embryo. Haematologica 2020;106(2):580-584; https://doi.org/10.3324/haematol.2019.235481.