1.
Michiko Ichii, Kenji Oritani, Jun Toda, Hideaki Saito, Henyun Shi, Hirohiko Shibayama, Daisuke Motooka, Yuichi Kitai, Ryuta Muromoto, Jun-ichi Kashiwakura, Kodai Saitoh, Daisuke Okuzaki, Tadashi Matsuda, Yuzuru Kanakura. Signal-transducing adaptor protein-2 delays recovery of B lineage lymphocytes during hematopoietic stress. Haematologica 2020;106(2):424-436; https://doi.org/10.3324/haematol.2019.225573.