1.
Shaoxin Yang, Wei Lu, Chong Zhao, Yuanmei Zhai, Yanyu Wei, Jiali Liu, Yehua Yu, Zhiqiang Li, Jun Shi. Leukemia cells remodel marrow adipocytes via TRPV4-dependent lipolysis. Haematologica 2019;105(11):2572-2583; https://doi.org/10.3324/haematol.2019.225763.