1.
Jun Shen, Yaoyao Zhu, Cuicui Lyu, Zicen Feng, Shuzhen Lyu, Yuping Zhao, Dixie L. Hoyle, Guangzhen Ji, Weimin Miao, Xiaobing Zhang, Linzhao Cheng, Robert A. Brodsky, Tao Cheng, Zack Z. Wang. Sequential cellular niches control the generation of enucleated erythrocytes from human pluripotent stem cells. Haematologica 2020;105(2):e48-e51; https://doi.org/10.3324/haematol.2018.211664.