1.
Yoshinobu Maeda, Tomotaka Ugai, Eisei Kondo, Kazuhiro Ikegame, Makoto Murata, Naoyuki Uchida, Toshihiro Miyamoto, Satoshi Takahashi, Kazuteru Ohashi, Hirohisa Nakamae, Takahiro Fukuda, Makoto Onizuka, Tetsuya Eto, Shuichi Ota, Makoto Hirokawa, Tatsuo Ichinohe, Yoshiko Atsuta, Yoshinobu Kanda, Junya Kanda. HLA discrepancy between graft and host rather than that graft and first donor impact the second transplant outcome. Haematologica 2019;104(5):1055-1061; https://doi.org/10.3324/haematol.2018.204438.