1.
Nobuto Arashiki, Yuichi Takakuwa, Narla Mohandas, John Hale, Kenichi Yoshida, Hiromi Ogura, Taiju Utsugisawa, Shouichi Ohga, Satoru Miyano, Seishi Ogawa, Seiji Kojima, Hitoshi Kanno. ATP11C is a major flippase in human erythrocytes and its defect causes congenital hemolytic anemia. Haematologica 2016;101(5):559-565; https://doi.org/10.3324/haematol.2016.142273.