1.
Chen Wang, Ying-Lei Zhou, Hao Cai, Xin-Qi Cheng, Wei Zhang, Wen-Ying Kang, Xu-Zhen Qin, Ming-Hui Duan, Hui-Juan Han, Xin-Xin Cao, Dao-Bin Zhou, Jian Li. Markedly elevated serum total N-terminal propeptide of type I collagen is a novel marker for the diagnosis and follow up of patients with POEMS syndrome. Haematologica 2014;99(6):e78-e80; https://doi.org/10.3324/haematol.2013.102962.