1.
Sheng-Li Xue, Jin-Li Li, Jing-Ying Zou, Jian Su, Su-Ning Chen, De-Pei Wu. A novel compound heterozygous HAX1 mutation in a Chinese patient with severe congenital neutropenia and chronic myelomonocytic leukemia transformation but without neurodevelopmental abnormalities. Haematologica 2012;97(2):318-320; https://doi.org/10.3324/haematol.2011.055038.