1.
Juan Du, Jun Huo, Jun Shi, Zhengang Yuan, Chunyang Zhang, Weijun Fu, Hua Jiang, Qing Yi, Jian Hou. Polymorphisms of nuclear factor-κB family genes are associated with development of multiple myeloma and treatment outcome in patients receiving bortezomib-based regimens. Haematologica 2011;96(5):729-737; https://doi.org/10.3324/haematol.2010.030577.