1.
ES Ma, AY Chan, SY Ha, GC Chan, WY Au, LC Chan. The (--(SEA)) alpha-thalassemia (SEA) deletion ameliorates the clinical phenotype of beta(0)/beta(+) but not necessarily beta(0)/beta(0) thalassemia. Haematologica 2002;87(4):443-444; https://doi.org/10.3324/%x.