Rong Li, Chengyun Zheng, Qiang Wang, Enguang Bi, Maojie Yang, Jian Hou, Weijun Fu, Qing Yi, and Jianfei Qian. 2021. “Identification of an Immunogenic DKK1 Long Peptide for Immunotherapy of Human Multiple Myeloma”. Haematologica 106 (3). Pavia, Italy, 838-46. https://doi.org/10.3324/haematol.2019.236836.