Wu, Wenman, Lin Xiao, Xi Wu, Xiaoling Xie, Ping Li, Changming Chen, Zhaoyue Zheng, Jiangang Ai, Alexander Valencia, Birong Dong, Qiulan Ding, Biao Dong, and Xuefeng Wang. 2020. “Factor IX Alteration p.Arg338Gln (FIX Shanghai) Potentiates FIX Clotting Activity and Causes Thrombosis”. Haematologica 106 (1). Pavia, Italy, 264-68. https://doi.org/10.3324/haematol.2019.216713.