Xin Li, Zi Sheng, Yuanxin Sun, Yuanjian Wang, Miao Xu, Zhiyue Zhang, Hui Li, Linlin Shao, Yanqi Zhang, Jinming Yu, Chunhong Ma, Chengjiang Gao, Ming Hou, Heyu Ni, Jun Peng, Ji Ma, and Qi Feng. 2020. “Human Leukocyte Antigen-G Upregulates Immunoglobulin-Like Transcripts and Corrects Dysfunction of Immune Cells in Immune Thrombocytopenia”. Haematologica 106 (3). Pavia, Italy, 770-81. https://doi.org/10.3324/haematol.2018.204040.