Hongjiao Li, Yi Wang, Xingchen Pang, Chenglian Xie, H. Joachim Deeg, Hui Wang, Ting Wan, Jinpeng Wu, Feng Guan, and Xiang Li. 2020. “Elevated TWIST1 Expression in Myelodysplastic syndromes/Acute Myeloid Leukemia Reduces Efficacy of Hypomethylating Therapy With Decitabine”. Haematologica 105 (10). Pavia, Italy, e502. https://doi.org/10.3324/haematol.2019.235325.