Michiko Ichii, Kenji Oritani, Jun Toda, Hideaki Saito, Henyun Shi, Hirohiko Shibayama, Daisuke Motooka, Yuichi Kitai, Ryuta Muromoto, Jun-ichi Kashiwakura, Kodai Saitoh, Daisuke Okuzaki, Tadashi Matsuda, and Yuzuru Kanakura. 2020. “Signal-Transducing Adaptor Protein-2 Delays Recovery of B Lineage Lymphocytes During Hematopoietic Stress”. Haematologica 106 (2). Pavia, Italy, 424-36. https://doi.org/10.3324/haematol.2019.225573.