Chunyan Gu, Haibo Cheng, Hongbao Yang, Yong Bian, Yaohui Wang, Yifen Zhang, Michael Pisano, Gang Hu, and Ye Yang. 2018. “MK2 Is a Therapeutic Target for High-Risk Multiple Myeloma”. Haematologica 106 (6). Pavia, Italy, 1774-77. https://doi.org/10.3324/haematol.2017.182121.