Jun Shen, Yaoyao Zhu, Cuicui Lyu, Zicen Feng, Shuzhen Lyu, Yuping Zhao, Dixie L. Hoyle, Guangzhen Ji, Weimin Miao, Xiaobing Zhang, Linzhao Cheng, Robert A. Brodsky, Tao Cheng, and Zack Z. Wang. 2020. “Sequential Cellular Niches Control the Generation of Enucleated Erythrocytes from Human Pluripotent Stem Cells”. Haematologica 105 (2). Pavia, Italy, e48-e51. https://doi.org/10.3324/haematol.2018.211664.