Jin-Hua Liang, Li Wang, Hua-Yuan Zhu, Jun Qian, Hui Liao, Jia-Zhu Wu, Yi Xia, Wei Wu, Lei Cao, Lei Fan, Jian-Yong Li, and Wei Xu. 2020. “Dose-Adjusted EPOCH Regimen As First-Line Treatment for Non-Hodgkin Lymphoma-Associated Hemophagocytic Lymphohistiocytosis: A Single-Arm, Open-Label, Phase II Trial”. Haematologica 105 (1). Pavia, Italy, e29-e32. https://doi.org/10.3324/haematol.2019.220301.